Dr. Öğr. Üyesi ERKAN YILDIZ

İşletme Yönetimi ProgramıTel :
E-Posta : eyildiz[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~eyildiz/

 • Doktora (2014), Haliç Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (2006), Selçuk Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanitim
 • Yüksek Lisans (2005), Selçuk Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Lisans (1988), Kara Harp Okulu Komutanliği, Yönetim Ve Organizasyon

Çalışma Alanları


 • PAZARLAMA

Ödüller


 • Yildiz E. Certificate of Award. University of Vienna", Viyana/Avusturya", 12/05/2018.

Kitaplar


 • Yildiz E. Marka ve Değer Bilincinin Daha Fazla Ödeme İsteği, Satın Alma Eğilimi ile Davranışsal ve Tutumsal Sadakat Üzerindeki Etkileri. In:Doç. Dr. Sait Erdal DİNÇER, Doç. Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Mustafa BOSTANCI, Dr. Ertan ÖZÇOBAN editors. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler. Ankara: Gece Akademi; 2019. p.249-264.

 • Yıldız E. Marka Sermayesinin Çıktılarının Ölçümü: Pazar Performansını Elde Etmek. In:Doç. Dr. Aykan Candemir editors. Stratejik Marka Yönetimi Marka Sermayesinin İnşası, Ölçümü ve Yönetimi. Ankara: Nobel; 2019. p.334-356.

 • Yıldız E. Ağızdan Ağıza Pazarlama. In:Nevin Altuğ ve Şeniz Özhan editors. Pazarlamada Güncel Gelişmeler. Ankara: Nobel; 2018. p.177-206.

 • Yildiz E. Marka Kişiliğinin Marka Güveni ve Marka Tutumuna Etkileri. In:Nezihe TÜFEKCİ editors. İşletme Biliminde Güncel Araştırmalar. Türkiye: Strategic Researches Academy (SRA); 2017. p.63-80.

Makaleler


 • Bozoklu ÇP, Yıldız E. Pazarı Şekillendiren Davranışlara Göre Reklama Yönelik Şüphe: Aktivist Tüketicilere Yönelik Ölçek Uyarlama. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 2020; 1(45):173-188. ( Index Copernicus )

 • Yildiz E, Bozoklu ÇP. Bilgi Toplama ile Reklam Şüpheciliği Arasındaki İlişki: Yetkisiz İkincil Bilgi Kullanımı ve Ürün Kalitesinin Seri Aracılık Rolü. Journal of Yasar University, 2019; 14:34-45. ( TR Dizin )

 • Yıldız E. Marka Faydasının Marka Tutumu ve Satınalma Niyeti Üzerindeki Etkileri. Beykoz Adakemi Dergisi, 2019; 7(1):153-167. ( Tübitak Ulakbim )

 • Yildiz E. Sosyal Pazarlama Uygulamaları Marka İletişiminin Marka Güveni ve Daha Fazla Ödeme İsteği Üzerindeki Etkileri: Head & Shoulders Markası Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018; 10(3):471-487. ( EBSCO )

 • Çokbilen Erdoğan E, Ülker Demirel E, Yildiz E. Turistik Tatminin Destinasyon İmajı ve Subjektif Bilgi Aracılığıyla Ağızdan Ağıza Pazarlama Üzerindeki Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 2018; 13(50):211-228. ( EBSCO )

 • Kelemci G, Yildiz E, Gusan G. Volkswagen Emisyon Krizine Karşı Tüketici Tepkileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Management, Marketing and Logistics, 2017; 4(4):423-437. ( EBSCO )

 • Yildiz E, Koç M. Marka Mirası ve Marka Güveninin Satın Alma Niyeti, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Yildiz E, Ülker Demirel E. Measuring the Effects of Brand Authenticity Dimensions on Word-Of-Mouth Marketing Via Brand Image Using Structural Equation Modeling. International Journal of Business and Social Science, 2017; 8(3):121-130. ( EBSCO )

 • Yildiz E, Akyol A. The Mediation Role Of Brand Preference On The Relationship Between Consumer-Based Brand Equity and Word of Mouth Marketing. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016; 8(3):19-41. ( EBSCO )

 • Ülker Demirel E, Yildiz E. Marka Özgünlüğünün Marka Tercihi, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bilgisayar Markaları Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 2015; 11(44):83-100. ( EBSCO )

 • Yildiz E. Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Temelli Marka Değeri Boyutlarına Etkileri: Marka İmajının Aracılık Rolü. Business and Economics Research Journal, 2015; 6(3):163-181. ( EBSCO )

 • Yildiz E. Tüketici Temelli Marka Değerinin Marka Tercihlerine Etkisinde Ailenin Aracılık Rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2015; 5(1):29-46. ( EBSCO )

 • Tokmak İ, Yildiz E, Turgut H. Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013; 10(1):96-114. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Yıldız E. Marka ve Değer Bilincinin Daha Fazla Ödeme İsteği, Satın Alma Eğilimi ile Davranışsal ve Tutumsal Sadakat Üzerindeki Etkileri. 24. Uluslararası Pazarlama Kongresi: Kuşadası/Aydın; 01/05/2019 - 04/05/2019

 • Yildiz E. Marka Faydasının Marka Tutumu ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri. IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series: Edirne; 29/09/2018 - 30/09/2019

 • Yildiz E. Fonksiyonel, Deneyimsel ve Sembolik Faydaların Marka Tatmini ile Davranışsal ve Tutumsal Sadakat Üzerindeki Etkileri. IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series: Edirne; 29/09/2018 - 30/09/2019

 • Ülker Demirel E, Yildiz E. Audience Evaluations and Attitudes Toward Product Placement. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Science and Education: Viyana/Avusturya; 11/05/2018 - 13/05/2018

 • Yildiz E, Uzel Aydinocak E. MARKA DENEYİMİ BOYUTLARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİYLE ÇÖZÜMLENMESİ. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Science and Education: Viyana/Avusturya; 11/05/2018 - 13/05/2018

 • Yıldız E, Uzel Aydınocak E. Marka Tatmininin Satın Alma Niyetine Etkisi: Marka Taahhüdünün Aracı Rolü. 22. Uluslararası Pazarlama Kongresi: Trabzon; 28/09/2017 - 30/09/2017

 • Yildiz E. The Effects of Brand Personality on Brand Trust and Brand Attitude. 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2017: PRAG/ÇEK CUMHURİYETİ; 12/05/2017 - 14/05/2017

 • Yildiz E. Marka Kişiliğinin Marka İmajı ve Tatmin Üzerindeki Etkileri. 16. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: KUŞADASI/AYDIN; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Kubat G, Yildiz E, Kutlucan Ö, Tulum S, Altuntaş SC, Şahin Fİ. Mesleki Uygulama Dersi: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU: ÇORUM; 12/10/2016 - 14/10/2016

 • Yildiz E, Kutlucan Ö, Kubat G, Tulum S, Şahin Fİ. Meslek Yüksek Okulları Eğitim ve Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği. ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU: ÇORUM; 12/10/2016 - 14/10/2016

 • Yildiz E, Koç M. Marka Mirası ve Marka Güveninin Satınalma Niyeti, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri. 21. ULUSLARARASI PAZARLAMA KONGRESİ: KÜTAHYA; 06/10/2016 - 08/10/2016

 • Yildiz E, Koç M. MARKA MİRASININ AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMAYA ETKİLERİ: MARKA GÜVENİNİN ARACILIK ROLÜ. 15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: İSTANBUL; 26/05/2016 - 29/05/2016

 • Yildiz E, Eroğlu Pektaş GÖ. TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ BOYUTLARININ MARKA İMAJI ARACILIĞIYLA MÜŞTERİ TATMİNİNE ETKİLERİ. 2. YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU: MERSİN; 22/10/2015 - 24/10/2015

 • Koç M, Yildiz E. MARKA MİRASININ SATIN ALMA NİYETİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA SADAKATİNE ETKİLERİ. 2. YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU: MERSİN; 22/10/2015 - 24/10/2015

 • Yildiz E. AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN MARKA TERCİHLERİNE ETKİSİNDE MARKA İMAJI VE ALGILANAN KALİTENİN ARACILIK ROLÜ: ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ: ESKİŞEHİR; 10/06/2015 - 13/06/2015

 • Ülker Demirel E, Yildiz E. MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA TERCİHİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ: ESKİŞEHİR; 10/06/2015 - 13/06/2015

 • Eroğlu Pektaş GÖ, Erdem O, Yildiz E, Karadeniz M. SOSYAL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MARKA AŞKI ARACILIĞI ROLÜ İLE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: DETEJAN PAZARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ: ESKİŞEHİR; 10/06/2015 - 13/06/2015

 • Yildiz E. MARKA BİLİNİRLİĞİ VE ALGILANAN KALİTENİN MARKA TERCİHİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMAYA ETKİLERİ. 14. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: AKSARAY; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Yildiz E. TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN MARKA TERCİHLERİNE ETKİSİNNDE AİLENİN ARACILIK ROLÜ. 13. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: KEMER/ANTALYA; 08/05/2014 - 10/05/2014

 • Tokmak İ, Yildiz E, Turgut H. DUYGUSAL ZEKANIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ. 12. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: MARMARİS; 02/05/2013 - 04/05/2013